Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Bram Horeca, alsmede op alle overeenkomsten tussen Bram Horeca en de afnemer van haar producten, nader te noemen: de klant. Bram Horeca en de klant mogen alleen van de algemene voorwaarden afwijken als die afwijking schriftelijk (in de hierna in begrippen omschreven betekenis) is bevestigd.
 
Artikel 1 – Definities
In de algemene leveringsvoorwaarden worden Bram Horeca en de klant gezamenlijk aangeduid als: Partijen.
 
Artikel 2 – Begrippen
In de algemene leveringsvoorwaarden worden verder de navolgende begrippen gehanteerd:
– Aanbod: een van Bram Horeca afkomstig aanbod, een van Bram Horeca afkomstige offerte of een door Bram Horeca gedaan voorstel;
– Dag: een kalenderdag;
– Overeenkomst: iedere overeenkomst, strekkende tot de levering van de producten van Bram Horeca aan de klant;
– Producten: een of meer machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek, een of meer ventilatoren of een of meer benodigdheden voor luchtbehandeling uit het assortiment van Bram Horeca;
– Schriftelijk: op schrift, per e-mail of via de webshop van Bram Horeca (www.bramhoreca.nl).
 
Artikel 3 – Het aanbod
1. Elk aanbod is vrijblijvend, in die zin dat het onverwijld na de acceptatie door de klant nog schriftelijk en zonder opgaaf van redenen door Bram Horeca kan worden herroepen, en voorwaardelijk, in die zin dat het geldt zolang de voorraad van Bram Horeca of haar leveranciers strekt.
2. Elk aanbod is 30 dagen geldig, tenzij anders is overeengekomen.
3. Elk aanbod bevat de informatie die voor de klant noodzakelijk is om zijn/haar rechten en verplichtingen jegens Bram Horeca te kunnen kennen. In het aanbod wordt in ieder geval opgenomen:
a. de prijs van de producten, ex- en inclusief belastingen;
b. een overzicht en specificatie van de producten;
c. de beoogde datum van levering;
d. de kosten van levering van de producten;
e. de wijze van betaling en;
f. de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en de handelingen die daarvoor nodig zijn.
4. Een aanbod is pas bindend indien de klant het schriftelijk heeft geaccepteerd (vergelijk hierna onder bestellingen acceptatie) en Bram Horeca schriftelijk aan de klant heeft bevestigd dat er een overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen of indien de klant het schriftelijk heeft geaccepteerd (vergelijk hierna onder bestellingen acceptatie) en Bram Horeca een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst. In alle overige gevallen komt er geen overeenkomst tussen partijen tot stand. De klant kan zijn/haar bestelling tot aan het moment van voormelde bevestiging of tot aan het moment van voormeld begin van uitvoering van de overeenkomst door Bram Horeca nog kosteloos annuleren.
 
Artikel 4 – Bestellingen (acceptatie)
1. Bestellingen dienen via de bestelprocedure op de webshop van Bram Horeca (www.bramhoreca.nl) of schriftelijk te worden gedaan. De klant dient zich te registreren – zijnde het waarheidsgetrouw verstrekken van zijn/haar actuele (rechts)persoonsgegevens aan Bram Horeca – om de producten te kunnen bestellen. De klant dient een sterk wachtwoord voor zijn/haar account te gebruiken. De klant dient dat wachtwoord nooit aan anderen af te geven. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van zijn/haar account (bijvoorbeeld in de vorm van bestellingen van derden via dat account).
2. Indien een bestelling niet (geheel) door Bram Horeca kan worden geaccepteerd, zal Bram Horeca een alternatief aanbod doen.
3. Bram Horeca behoudt zich het recht voor om een bestelling schriftelijk en zonder opgaaf van reden te weigeren.
4. Bram Horeca kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten die door de klant zijn gemaakt bij het bestelproces (afrekenformulier).
5. Voor alle extra handelingen achteraf (zoals gegevens aanpassen op factuur) berekend Bram Horeca € 25,00.
 
Artikel 5 – Levering en uitvoering
1. De producten worden, na overleg met de klant, door Bram Horeca naar de klant vervoerd/verzonden.
2. De producten zullen binnen 14 dagen na betaling door de klant worden geleverd – of doordat de klant de producten binnen die termijn bij Bram Horeca zal hebben afgehaald of doordat Bram Horeca de producten binnen die termijn naar de klant zal hebben vervoerd/verzonden – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De door Bram Horeca gecommuniceerde termijn van levering is indicatief en kan nimmer gelden als een fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient de klant Bram Horeca in gebreke te stellen.
4. De klant is verplicht de producten bij levering van een bestelling af te nemen, ook indien die bestelling (deels) onjuist is. Als de klant weigert de producten af te nemen, waaronder tevens wordt verstaan de situatie dat de klant niet op het afgesproken tijdstip op de plaats van levering aanwezig is, of indien de klant nalatig is met het verstrekken van de voor de levering noodzakelijke informatie of instructies, zijn de producten vanaf dat moment voor risico van de klant en komen de kosten voor retourzending – met een minimum van € 55,- per palletplaats – opslag, bewaring en extra levering van de producten voor rekening van de klant, zonder dat de klant recht heeft op terugvordering van het eventueel reeds aan Bram Horeca voor de producten betaalde bedrag.
 
Artikel 6 – De prijs
1. Alle door Bram Horeca gecommuniceerde prijzen zijn in euro’s, exclusief 21% btw en onder voorbehoud van stijgingen van fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachtkosten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren, alsmede onder voorbehoud van druk-, zet-, of typfouten. Indien een of meer van voormelde factoren zich voor de levering van de producten aan de klant voordoen, is Bram Horeca gerechtigd de prijzen van de producten dienovereenkomstig te verhogen. Bram Horeca is niet aansprakelijk voor de gevolgen van voormelde fouten.
2. Alle prijzen zijn inclusief verpakking en exclusief kosten van vervoer/verzending en heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld.
 
Artikel 7 – Laagste prijsgarantie
Bram Horeca werkt volgens het principe van de laagste prijsgarantie. Indien de klant de artikelen bij een derde tegen een lagere dan de door Bram Horeca voor de producten gehanteerde prijs kan kopen, krijgt de klant het product bij Bram Horeca voor diezelfde, lagere prijs, mits:
a. de artikelen en de producten identiek zijn;
b. de derde niet buiten Europa is gevestigd;
c. het prijsverschil voor Bram Horeca controleerbaar is;
d. de leverings- en garantievoorwaarden van de derde gelijk zijn aan die van Bram Horeca en;
e. het niet gaat om show- of demoartikelen van de derde.
 
Artikel 8 – Betaling en incassokosten
1. De klant kan betalen met Bancontact, iDEAL, SOFORT banking of overboeking. Bram Horeca accepteert geen contante betalingen.
2. De factuur van Bram Horeca moet altijd direct en volledig door de klant worden betaald, tenzij Bram Horeca bereid is om voorafgaand aan volledige betaling aan de klant te leveren, in welk geval de factuur van Bram Horeca binnen zeven dagen na de levering moet worden betaald.
3. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen, strekt een betaling van de klant eerst in mindering op de oudste vervallen factuur van de klant, zij het dat Bram Horeca steeds bevoegd is een andere vervallen factuur van de klant aan te wijzen, waarop de betaling in mindering strekt.
4. De klant is niet bevoegd het factuurbedrag geheel of gedeeltelijk te verrekenen met enige vordering die hij/zij op Bram Horeca mocht hebben.
5. Indien de klant de factuur niet op tijd betaalt, is hij/zij van rechtswege – en derhalve zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist – in verzuim en is Bram Horeca bevoegd haar verplichtingen uit de lopende overeenkomsten met de klant op te schorten. Daarenboven is de klant gehouden om Bram Horeca op eerste verzoek van Bram Horeca adequate persoonlijke of zakelijke zekerheid te bieden, naar keuze van Bram Horeca, voor de nakoming van enige verplichting van de klant uit de met Bram Horeca gesloten overeenkomsten. Door het verzuim van de klant dient de klant de wettelijke handelsrente over het niet betaalde bedrag aan Bram Horeca te betalen. De wettelijke handelsrente over het niet betaalde bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van volledige betaling. Iedere betaling door de klant wordt eerst toegerekend aan de wettelijke handelsrente, daarna aan de buitengerechtelijke incassokosten (vergelijk hierna sub 7) en pas daarna aan de hoofdsom.
6. De volledige vordering van Bram Horeca op de klant is onmiddellijk opeisbaar indien:
– de klant een betalingstermijn overschrijdt;
– de klant failliet is of in surseance van betaling;
– de klant (rechtspersoon) ontbonden of geliquideerd wordt;
– de klant (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld, een wettelijke of informele schuldsaneringsregeling aanvraagt of overlijdt.
7. In geval van verzuim is de klant buitengerechtelijke incassokosten aan Bram Horeca verschuldigd. Bij een factuurbedrag tot € 267,- zullen deze kosten € 40,- bedragen. Bij een hoger factuurbedrag zijn de buitengerechtelijke incassokosten als volgt:
– 15% over de eerste € 2.500,-;
– 10% over het meerdere tot € 5.000,-;
– 5% over het meerdere tot € 10.000,-;
– 1% over het meerdere tot € 200.000,-;
– 0,5% over het meerdere.
 
Artikel 9 – Vervoer/verzending
1. Bram Horeca zorgt voor een wijze van vervoer/verzending die geschikt is voor de producten. De producten worden indien mogelijk vervoerd tot aan de eerste deur van het gebouw van de klant, waarmee het vervoer is geëindigd. Indien de klant wenst dat de producten door Bram Horeca naar binnen worden gebracht, gebeurt dat voor risico van de klant.
2. Schade aan de producten die is ontstaan tijdens het vervoer/de verzending, komt voor rekening en risico van Bram Horeca. Schade aan de producten die nadien is ontstaan, komt voor rekening en risico van de klant.
3. Als de klant een andere dan de door Bram Horeca bepaalde wijze van vervoer/verzending van de producten wenst, komen de risico’s en eventuele extra kosten daarvan voor rekening van de klant.
4. Bram Horeca mag een bestelling in delen (laten) vervoeren/verzenden.
 
Artikel 10 – Controle en klachtenregeling
1. Bram Horeca levert de producten met een pakbon, die partijen ondertekenen. De ondertekende pakbon geldt als vaststelling van de hoeveelheid geleverde producten van die levering.
2. De klant moet het geleverde (laten) onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt. De klant moet onderzoeken of de juiste producten zijn geleverd en of de kwantiteit en de kwaliteit van het geleverde overeenstemmen met het geen is overeengekomen.
3. De klant moet eventuele zichtbare gebreken of klachten binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Bram Horeca melden. De klant moet eventuele niet zichtbare gebreken binnen drie dagen na de ontdekking daarvan schriftelijk aan Bram Horeca melden. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.
4. Indien de klant de producten reeds heeft gemonteerd of verwerkt, kan hij/zij geen klachten meer aan Bram Horeca melden, ook al is de termijn om klachten aan Bram Horeca te melden nog niet verstreken.
5. Als de klant een klacht tijdig meldt, schort dit zijn/haar betalingsverplichting niet op.
6. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de kosten van Bram Horeca die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van de klant.
 
Artikel 11 – Annulering
Bram Horeca kan, geheel onverplicht en louter ter beoordeling van Bram Horeca, de producten van de klant terugnemen en crediteren, mits de producten niet langer dan zeven dagen geleden aan de klant zijn geleverd, ongeschonden en ongebruikt zijn, in de oorspronkelijke staat verkeren, nog in de oorspronkelijke verpakking zijn verpakt en op het moment van terugname nog tot het assortiment van Bram Horeca behoren. Indien Bram Horeca van die bevoegdheid gebruik maakt, is Bram Horeca tevens bevoegd de klant te belasten met annuleringskosten, zijn de 35% van de oorspronkelijke ordersom (inclusief kosten van vervoer/verzending), met een minimum van € 75,-. De hier omschreven bevoegdheid van Bram Horeca laat de gehoudenheid van de klant om te voldoen aan zijn/haar betalingsverplichting jegens Bram Horeca onverlet, met dien verstande dat Bram Horeca het uiteindelijk teveel door de klant betaalde bedrag terstond na terugname, creditering en afboeking van de annuleringskosten aan de klant zal terugbetalen. Afwijkende producten, specials (producten die naar de specificaties van de klant zijn gemaakt) en luchtkanalen met toebehoren zullen nimmer worden teruggenomen en/of gecrediteerd.
 
Artikel 12 – Garantie
1. Bram Horeca garandeert dat de producten voldoen aan alle relevante regelgeving en de gebruikelijke eisen die daaraan worden gesteld.
2. Voormelde garantie geldt voor de duur van een jaar, te rekenen vanaf de datum van levering.
3. De garantie geldt alleen voor de originele koper. Wederverkopers of verhuurbedrijven zijn uitgesloten van garantie.
4. De producten zijn bestemd voor afzet op de Nederlandse markt. Verkoop of installatie van de producten in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn, respectievelijk niet zijn toegestaan en geschiedt voor risico van de klant. Bram Horeca geeft in zoverre geen garantie.
5. Bram Horeca geeft (verder) geen garantie:
– als de klant niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen tegenover Bram Horeca, uit welken hoofde dan ook;
– als de klant een klacht tartdief meldt;
– als de klacht van de klant ongegrond is;
– als de producten niet meer zijn te identificeren als afkomstig van Bram Horeca;
– als Bram Horeca niet de mogelijkheid heeft gehad om de producten te onderzoeken;
– als de producten defecten vertonen die voortkomen uit een stroomstoring;
– als er sprake is van normale slijtage van de producten;
– bij beschadigingen, onjuist/onoordeelkundig gebruik, onjuist/onoordeelkundig/ontijdig onderhoud van de producten en bij reparaties (inclusief wijzigingen) van de producten door anderen dan de monteurs van Bram Horeca;
– als de producten niet nieuw waren ten tijde van de levering;
– als de klant afwijkende producten of specials heeft besteld;
– bij gebruik van de producten voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden.
6. Bram Horeca heeft het recht om haar verplichtingen uit hoofde van de garantie na te komen door, naar keuze van Bram Horeca, reparatie op kosten van Bram Horeca, levering van vervangende producten op kosten van Bram Horeca of terugbetaling van de factuurwaarde van de producten door Bram Horeca aan de klant. De klant dient de producten franco aan Bram Horeca terug te zenden en de producten zullen na reparatie/vervanging op kosten van Bram Horeca aan de klant worden teruggezonden. Terugbetaling van de factuurwaarde van de producten kan alleen op het rekeningnummer waarvan de factuur is voldaan.
 
Artikel 13 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De producten kunnen afwijken van de tekeningen of foto’s die daarvan op de webshop van Bram Horeca (www.bramhoreca.nl) zijn geplaatst. Indien de producten minimale afwijkingen van bijvoorbeeld afmetingen, aantallen, gewichten, kleuren of technische gegevens vertonen, kunnen die afwijkingen niet als een tekortkoming van Bram Horeca worden aangemerkt, tenzij Bram Horeca ter zake van een of meer van voormelde aspecten een uitdrukkelijke schriftelijke garantie aan de klant heeft verstrekt.
2. Bram Horeca is niet aansprakelijk voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer Bram Horeca en de klant of tussen Bram Horeca en derden, voor zover betrekking hebbend op de door de klant bij Bram Horeca bestelde producten.
3. Bram Horeca is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, verlies, vorderingen van derden, verlies van gegevens, boetes of kosten die voortvloeien uit de overeenkomst of uit het gebruik van de producten. De klant vrijwaart Bram Horeca voor alle schade, die voor Bram Horeca mocht ontstaan als gevolg van vorderingen die derden in verband met de door Bram Horeca aan de klant geleverde producten mochten verkrijgen.
4. Als Bram Horeca ondanks de in dit artikel onder lid 3 omschreven exoneratie toch aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van € 5.000,-.
5. De aansprakelijkheid van Bram Horeca is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Bram Horeca uitkeert.
6. De beperkingen van de aansprakelijkheid uit dit artikel gelden niet als de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Bram Horeca.
 
Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud en voorbehouden pandrecht
De door Bram Horeca geleverde producten blijven eigendom van Bram Horeca totdat de klant alle verplichtingen voortvloeiend uit alle met Bram Horeca gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder begrepen de verplichtingen met betrekking tot de producten zelf, de verplichtingen met betrekking tot de krachtens de overeenkomsten door Bram Horeca verrichte of nog te verrichten diensten of de verplichtingen met betrekking tot de niet-nakoming van de overeenkomsten door de koper. De koper is verplicht de door Bram Horeca onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten op eerste verzoek van Bram Horeca af te geven. De koper verleent Bram Horeca reeds nu voor als dan onherroepelijk machtiging om de terreinen van de koper te betreden teneinde de producten terug te nemen, een en ander onverminderd de rechten van Bram Horeca op volledige schadevergoeding. De door Bram Horeca aan de koper geleverde producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De koper is niet bevoegd de producten te verpanden anders dan door het hierna te omschrijven voorbehouden pandrecht, dan wel enig recht op de producten te vestigen. Op de geleverde producten die door betaling in eigendom van de koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden, behoudt Bram Horeca zich reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW, zulks tot meerdere zekerheid van enige andere vordering die Bram Horeca op de koper mocht hebben. De koper is eveneens gehouden medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht als hiervoor omschreven op de door Bram Horeca geleverde producten die door de koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor het eigendomsvoorbehoud van Bram Horeca is komen te vervallen. De koper is gehouden op eerste verzoek van Bram Horeca daartoe zijn/haar medewerking te verlenen aan alle noodzakelijke handelingen voor de vestiging van het voorbehouden pandrecht. Indien derden enig recht op de door Bram Horeca onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten willen vestigen of willen doen gelden, is de koper verplicht Bram Horeca hieromtrent zo spoedig mogelijk te informeren. De koper verplicht zich op het eerste daartoe strekkende verzoek van Bram Horeca de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal. De koper verplicht zich ertoe al zijn/haar aanspraken op de verzekeraar met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verpanden aan Bram Horeca op de in artikel 3:239 BW voorgeschreven wijze.
 
Artikel 15 – Verjaring
Alle vorderingen en verweren tegen Bram Horeca verjaren na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de datum van levering.
 
Artikel 16 – Intellectueel eigendom
1. Bram Horeca garandeert dat de producten geen inbreuk maken op Nederlandse intellectuele eigendomsrechten.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Bram Horeca alle intellectuele eigendomsrechten op de producten, alsmede op de door Bram Horeca in het kader van de overeenkomst gemaakte ontwerpen, plannen, documenten, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, foto’s, films, programmatuur en andere creaties, alsmede op de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor door Bram Horeca aan de klant kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht. Voormelde creaties/informatie zijn/is uitsluitend bestemd om door de klant te worden gebruikt en mogen/mag vonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bram Horeca niet door de klant worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de creaties/informatie anders voortvloeit.
 
Artikel 17 – Geheimhouding en privacy
1. Bram Horeca zal alle informatie van de klant geheimhouden tegenover derden, tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking.
2. Bram Horeca zal de informatie van de klant niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor die informatie is gegeven, behalve als Bram Horeca optreedt in een procedure waarbij deze gegevens van belang kunnen zijn.
3. Bram Horeca zal de inhoud van de overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere in welke vorm dan ook gedane uitingen van de klant niet openbaar maken en zij zal ervoor zorgen dat derden geen kennisnemen van de inhoud daarvan, onverminderd het in het eerste lid van dit artikel bepaalde.
4. Bram Horeca beschermt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 
Artikel 18 – Ontbinding
Bram Horeca heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, indien:
a. de klant niet voldoet aan zijn hiervoor in artikel 8, lid 4 omschreven afnameverplichting.
b. de klant in staat van faillissement wordt verklaard;
c. aan de klant surseance van betaling wordt verleend;
d. de klant een andere wettelijke of informele schuldsaneringsregeling aanvraagt;
e. de klant de producten niet meer wilt; (annuleringskosten € 25,00 exclusief btw)
f. de klant door executoriaal beslag wordt getroffen;
g. de klant door conservatoir beslag wordt getroffen en dit beslag niet binnen 30 dagen wordt opgeheven; of
h. de klant onder curatele of onder bewind wordt gesteld.
 
Artikel 19 – Overmacht
1. Ingeval van overmacht aan de zijde van Bram Horeca kan de klant geen beroep doen op de door Bram Horeca gecommuniceerde levertijden.
2. Bram Horeca kan zolang de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer dan drie maanden duurt, mogen Bram Horeca of de klant de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder dat ze gehouden zijn tot vergoeding van de daardoor ontstane schade.
3. Indien Bram Horeca haar verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde heeft, mag Bram Horeca het nagekomen deel aan de klant in rekening brengen.
 
Artikel 20 – Nietigheid
Als een deel van de algemene leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de algemene leveringsvoorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door (een) bepaling(en) die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige of vernietigde bepaling(en) volgt/volgen.
 
Artikel 21 – Tegenstrijdigheid
In het geval dat de algemene leveringsvoorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige bepalingen bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen afspraken.
 
Artikel 22 – ‘Battle of forms
Bram Horeca wijst op voorhand de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant uitdrukkelijk af.
 
Artikel 23 – Installatie
Bram Horeca kan de klant ten behoeve van de installatie van de producten verwijzen naar een installateur. Aldus komt evenwel geen overeenkomst (van aanneming van werk) tussen Bram Horeca en de klant tot stand. De klant dient altijd zelf met de installateur te contracteren. De installateur is niet aan te merken als een hulp- of tussenpersoon van Bram Horeca en Bram Horeca staat op geen enkele wijze jegens de klant in voor de kwaliteit van het werk van de installateur.
 
Artikel 24 – Verboden
Het is de klant op straffe van verval van al zijn/haar rechten op grond van of voortvloeiend uit de overeenkomst of de algemene leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk verboden om veranderingen in de producten aan te brengen, tenzij uit de aard van de producten anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen, alsmede om de producten te gebruiken ten behoeve van de teelt/vervaardiging van waren die in strijd zijn met de Opiumwet (zowel soft- als harddrugs).
 
Artikel 25 – Identificatie
Bram Horeca behoudt zich het recht voor om de klant zonder opgaaf van redenen te vragen zich te identificeren (door overlegging van een geldig legitimatiebewijs en/of een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel).
 
Artikel 26 – Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en op de algemene leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 
Artikel 27 – Bevoegde rechter
Alle geschillen die uit de overeenkomst en/of uit de algemene leveringsvoorwaarden voortvloeien, zullen in eerste instantie worden berecht door de Rechtbank Zeeland – West-Brabant.
 
Artikel 28 – Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden
Bram Horeca heeft het recht om de algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen. Vanaf de datum van kennisgeving van wijziging aan de klant, zal de laatste versie van de algemene leveringsvoorwaarden op de rechtsverhouding tussen Bram Horeca en de klant van toepassing zijn.